Zasady - Klasa Mistrzów

Klasa Mistrzowska
Dla absolwentów Hogwartu Carft przygotowaliśmy ofertę stażu zawodowego z wybranego przedmiotu (maksymalnie trzech przedmiotów), którego uczą się przez osiem tygodni, w wymiarze trzydziestu minut tygodniowo. W ostatnim - dziewiątym - tygodniu Czarodziejska Komisja Egzaminacyjna podsumowuje ich osiągnięcia, a Opiekun Stażu przyznaje tytuł Mistrza w danej dziedzinie magii.

Wstęp 

 1. Klasa Mistrzów przeznaczona jest dla absolwentów, nauczycieli oraz dyrektorów Hogwartu im. Sióstr Carft.
 2. Każdy z ww. funkcji może ubiegać się o jednoczesne przystępowanie do stażu z maksymalnie trzech przedmiotów. 
 3. Opiekunem Klasy Mistrzów jest dyr. Voltaire Arbore. 
 4. Osoba, która ukończy program wybranego przedmiotu, otrzymuje potwierdzenie w postaci certyfikatu oraz możliwość zrealizowania dalszych staży w następnych latach. 

Warunki przyjęcia do Klasy Mistrzowskiej

 1. Osoba, która chciałaby ukończyć Klasę Mistrzów, musi być: absolwentem Hogwartu im. Sióstr Carft lub nauczycielem.
 2. Aby ubiegać się o staż z wybranego przedmiotu, ocena końcowa osoby rekrutującej się (w przypadku absolwenta klasy II) nie może być niższa niż Zadowalający, natomiast egzamin nie może być napisany na mniej niż 70%. W innym przypadku należy skontaktować się do Opiekuna i Mistrza w celu znalezienia rozwiązania - najczęściej napisanie specjalnej diagnozy.
 3. Czas na ubieganie o przyjęcie do Klasy Mistrzów następuje wraz z końcem roku szkolnego oraz trwa do rozpoczęcia nowego. 
 4. Uczeń zobowiązany jest skontaktować się samodzielnie z nauczycielem, u którego chciałby mieć przeprowadzony staż, a następnie poinformowania o tym Opiekunów Klasy Mistrzów lub wypełnić formularz dostępny tydzień przed rozpoczęciem roku. 
 5. Po okazaniu dokumentu potwierdzającego ukończenie edukacji w placówce absolwentowi  przysługuje możliwość wyboru maksymalnie trzech przedmiotów stażowych. 

Zaliczenie Klasy Mistrzowskiej

 1. Zwieńczeniem etapu edukacji w Klasie Mistrzów jest przystąpienie do egzaminu - sprawdzającego wiedzę oraz umiejętności - przygotowanego przez nauczyciela prowadzącego staż. 
 2. Zaliczenie stażu jest jednoznaczne z otrzymaniem odpowiedniej oceny oraz wyniku zaliczenia egzaminu wyrażonego w procentach. Próg zaliczenia ustala nauczyciel, jednak nie może być on wyższy niż średnia ocen 4,5 oraz 75%.
 3. Uczeń Klasy Mistrzów w ramach stażu zobowiązany jest do:
  • samodzielnego napisania planu nauczania, który może podlegać ocenie w zależności od woli Mistrza oraz musi zostać skontrolowany przez Opiekuna KM.
  • przeprowadzenia minimum jednej lekcji w wybranej klasie.
  • uczestniczyć w zajęciach stażowych oraz zaliczyć wszystkie zadania przydzielone przez Mistrza, których łączny wynik nie będzie niższy niż Zadowalający.
  • resztę wytycznych wyznacza również Mistrz oraz Opiekun KM
 
Prawa i obowiązki
Niniejszy regulamin stanowi ogólne zasady panujące podczas nauki w Klasie Mistrzów.

Nauczyciel prowadzący staż - Mistrz: 

 1. To nauczyciel, który po otrzymaniu prośby, potwierdzi przyjęcie na staż ucznia lub innego nauczyciela.
 2. Mistrzem/Mistrzynią może zostać osoba, która przepracowała minimum 3 lata w placówce oraz otrzymała pozowolenie Opiekuna Klasy Mistrzowskiej. Jeśli Opiekun KM uzna za stosowne może wyrazić zgodę wcześniej.
 3. Zobowiązany jest do samodzielnego przygotowania planu stażowego oraz przedstawienia go Opiekunowi Klasy Mistrzów do końca 1 tygodnia nauki.
 4. Podejmuje decyzję o przebiegu stażu i wymaganiach potrzebnych do jego ukończenia oraz jest zobowiązany poinformować o tym Opiekuna Klasy Mistrzów. Staż może się odbyć w dwa następujące sposoby:
  • zajęcia w terminie dogodnym dla obu stron - od 30 minut do maksymalnie (łącznie) 60 minut w tygodniu.
  • przekazywanie materiałów edukacyjnych wraz z kartami pracy (łącznie 8 tematów i kart pracy)
 5. Ma prawo do przeprowadzenia dodatkowych lekcji po uzgodnieniu z uczniem uczęszczającym na staż. 
 6. Zobowiązany jest do stworzenia regulaminu, który będzie szczegółowo określał jego zasady i przebieg tematyczny. 
 7. Może złożyć wniosek o przerwanie stażu ucznia, uwzględniając odpowiedni powód. (Punkt 7 kolejnego paragrafu: Opiekunowie Klasy Mistrzów). 
 8. Zobowiązany jest przygotować między 8 a 9 tygodniem ocenę opisową stażysty/raport stażowy. Przykładowy szablon raportu można otrzymać od Opiekuna KM. 
 9. Może otrzymać zgłoszenie na staż przez każdego ucznia lub osób sprawujących funkcję opisane we wstępie, jednak nie jest zobowiązany do jego bezwzględnego i pozytywnego rozpatrzenia. 

Opiekunowie Klasy Mistrzów

 1. Sprawują pieczę nad Klasą Mistrzowską.
 2. Sporządzają certyfikaty oraz wyróżnienia.
 3. Zatwierdzają wszelkie dokumenty, które zostały opisane w podpunktach wyżej.
 4. Mają prawo do wprowadzania zmian w planie nauczania Mistrza prowadzącego staż, jednak muszą go o tym poinformować oraz uzgodnić zmiany.
 5. Mogą odrzucić plan nauczania, jeśli ten według nich nie spełnia odpowiednich standardów.
 6. Muszą przekazać Mistrzom własną ocenę z przeprowadzonych zajęć przez uczniów Klasy Mistrzowskiej.
 7. Mają prawo wprowadzić dodatkowe zajęcia, jednak nie mogą przekraczać 2 godzin tygodniowo
 8. Mają obowiązek pomagania oraz rozwiązywania spraw związanych ze stażami. 
 9. Mają obowiązek pomóc Mistrzom, jak i osobom uczęszczającym do Klasy Mistrzowskiej w razie wszelkich problemów z organizacją i przebiegiem stażu. 
 10. Mogą przerwać staż ucznia w wyjątkowych sytuacjach: 
  1. Brak obecności na zajęciach wraz z brakiem usprawiedliwia.
  2. Brak zaangażowania obu stron do nadrobienia braków wynikających z nieobecności.
  3. Nie przestrzeganie regulaminu stażu szkolnego oraz nauczycielskiego. 
  4. Wykazanie lekceważącej postawy obu stron do Opiekuna Klasy Mistrzów oraz Mistrza stażu. 

Uczeń_Uczennica Klasy Mistrzów:

 1. Ma prawo do brania aktywnego udziału w życiu szkoły tzn. brania udziału w konkursach, zabawach i innych aktywnościach, za które Opiekun KM wręcza wyróżnienia.
  • Wyróżnienia Klasy Mistrzów są podzielone na 3 stopnie - brąz, srebro oraz złoto
  • Stopień, który można otrzymać jest zależny od zaangażowania w życie szkolne i w staż.
 2. Musi przeprowadzić minimum jeden konkurs powiązany z wybranym przedmiotem stażowym. Jeżeli ilość przedmiotów wynosi dwa lub trzy, ma prawo do połączenia tematyki i stworzenia większego konkursu. 
 3. Ma obowiązek składania Opiekunowi Stażu cotygodniowych raportów, w których musi odpowiedzieć na pytania:
  • czego nauczył się na stażu?
  • co robił na zajęciach stażowych?
  • jak ocenia zajęcia?
 4. Może zorganizować kurs weekendowy z wybranego przedmiotu stażu lub powiązanych kilku za zgodą Opiekunów Klasy Mistrzów oraz Mistrza stażu. Kurs zostanie wyszczególniony w certyfikacie, a uczeń KM otrzyma złote wyróżnienie.
 5. Obowiązują wszystkie punkty regulaminu szkolnego, regulaminu serwisu Discord oraz regulaminu stażów
 6. W przypadku nieobecności zobowiązany jest poinformować o tym Mistrza oraz nadrobić wszelkie zaległości (forma nadrabiania jest dowolna, może być wyznaczona godzina nadrabiania lub po skonsultowaniu z Mistrzem w formie zadań).
 7. Jeżeli wyrazi chęć zakończenia stażu, należy o tym poinformować Mistrza oraz Opiekuna Klasy Mistrzów. Nie przestrzeganie tego punktu, może się wiązać z negatywnym rozpatrzeniem w następnych latach szkolnych kandydatury do ponownego zdania Klasy Mistrzów.
 8. Po skonsultowaniu z opiekunem i pod jego kontrolą, ma prawo pełnić funkcję opiekuna wspomagającego wybranego domu (wymagana konsultacja dyrekcji).
 9. Na zakończenie stażu stażysta/ka otrzymuje: Certyfikat z ocenami za poszczególne zadania; gratyfikację za zaangażowanie: brąz, srebro bądź złoto.

 

Regulamin sporządzony i podpisany przez Dyrekcję Hogwartu Carft:
wicedyr. Voltaire Arbore, wicedyr. Klara Negrete, dyr. Antony Velasco

30 czerwca 2021 r.

Regulamin edytowany przez dyr. Voltaire Neteyam Arbore

18 stycznia 2022 r.
05 marca 2023r.
24 listopada 2023r.