Obowiązki i prawa osób uczniowskich

Poniższe regulacje określają obowiązki, prawa i zakazy,
których należy przestrzegać w Hogwarcie im. Sióstr Carft.
Każdy, kto zarejestruje się na stronie lub odwiedzi pokoje na discordzie,
zobowiązany jest do stosowania się do nich.
Nieznajomość poniższych reguł nie zwalnia z ich przestrzegania.
W kwestiach spornych ostateczne słowo należy do Dyrekcji.

Osoby uczniowskie mają obowiązek
 • Przestrzegać niniejszego regulaminu.
 • W każdej sytuacji zachowywać godną postawę.
 • Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycję szkoły, współtworzyć jej autorytet.
 • Okazywać szacunek innym osobom ze społeczności szkolnej.
 • Regularnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.
 • Odrabiać obowiązkowe prace domowe.
 • Zaliczać wszystkie formy sprawdzania wiedzy przeprowadzone przez osoby nauczycielskie.
 • Podporządkować się woli osoby nauczycielskiej, a ewentualne uwagi zgłaszać po lekcji.
 • Uczestniczyć w zebraniach swojego domu.
 • Wywiązywać się z dodatkowo pełnionych funkcji.
 • W czasie nie krótszym niż 7 dni wykonać nałożony szlaban.
 • Przybywać punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.
 • Uzupełniać braki wynikających z nieobecności na zajęciach.
 • Posiadać stały nick zarejestrowany na serwerze Discord..

 

Osoby uczniowskie mają prawo
 • Do życzliwego i sprawiedliwego traktowania przez osoby nauczycielskie.
 • Uczestnictwa w lekcjach i zajęciach dodatkowych.
 • Brać udział w konkursach, zabawach i innych uroczystościach szkolnych.
 • Prosić osoby nauczycielskie o pomoc w rozumieniu trudnych zagadnień ich przedmiotu.
 • Ubiegać się o dodatkowe funkcje.
 • Dokonać zakupów na ulicy Pokątnej.
 • Złożyć skargę do dyrekcji na inną osobę ze społeczności szkoły.
 • Wypowiadać się na forum szkoły.
 • Zdobywać punkty dla swojego domu oraz galeony.
 • Do bieżącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz przyznanych lub odjętych punktach.
 • Poprawić ocenę w ustalonych przez daną osobę nauczycielską zasadach.
 • Domagać się unieważnienia szlabanu, który nie został potwierdzony przed dyrekcję.
 • W każdej chwili zrezygnować z nauki, powiadamiając wcześniej dyrekcję.
 • Po ukończeniu szkoł zapisać się do szkoły ponownie, jednak z zastrzeżeniem, że - w takim wypadku - dom nie będzie tym samym, w którym zdobyto już świadectwo.

 

Osobom uczniowskim nie wolno
 • Nie przestrzegać zasad panujących w szkole.
 • Odnosić się wulgarnie do innych.
 • Wchodzić do dormitorium innych domów.
 • Utrudniać osobom nauczycielskim prowadzenia lekcji.
 • Opuszczać sali w czasie lekcji.
 • Pojedynkować się się w wielkiej sali i poza czasem do tego wyznaczonym.
 • Zakładać nielegalnych organizacji i kółek.

Sporządzono i podpisano przez
Założycielki Hogwartu im. Sióstr Carft
Liliannę i Maggie Carft